Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

23 tháng 10 2022 14:26

câu hỏi

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ be ... free

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

be ... free


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 14:31

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>be home free: êm xuôi, hoàn thành cái gì thành công</p><p>" I could see the finish line and thought I was home free."</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

be home free: êm xuôi, hoàn thành cái gì thành công

" I could see the finish line and thought I was home free."

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I wish he ( be ) _______ here now

11

Được xác nhận

The tourist guide said, dont walk alone in the street at night. The tourist guide warned.................................... walking alone in the street at night. A. on B. of C. for D. against

1

Lihat jawaban (1)