Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

19 tháng 12 2022 04:50

câu hỏi

Tổ một có 20 bạn , tổ hai gấp tổ một 4 lần. Hỏi tổ hai có bao nhiêu bạn?

Tổ một có 20 bạn , tổ hai gấp tổ một 4 lần. Hỏi tổ hai có bao nhiêu bạn?


32

2


Hữu T

19 tháng 12 2022 06:41

<p>80</p>

80

Huynh L

19 tháng 12 2022 12:28

<p>Tổ 2 có số bạn là :</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20 x 4 = 80 ( bạn )</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số : 80 bạn</p>

Tổ 2 có số bạn là :

          20 x 4 = 80 ( bạn )

                Đáp số : 80 bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 ( 3 điểm). Tính các giới hạn sa a) lim(7n^(2)+3n−1)

0

Được xác nhận