Square root
VBT
Calculator
magnet

NHẬT 5

10 tháng 11 2019 15:05

câu hỏi

tìm số tự nhiên x lớn hơn 0 ,biết rằng 5 chia hết 5 ( x + 1)


0

1


Vũ D

27 tháng 11 2019 06:01

Mình nghĩ là 5 chia hết cho 5(x+1) 5 chia hết cho 5 =>5 chia hết cho (x+1) =>(x+1)€ Ư(5) Ư (5)={1;5} x+1=1 x+1=5 x =1-1 x =5-1 x =0 x =4 Vậy ( x+1)€{0;4}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các số sau đây số nào là số nguyên tố số nào là hợp số : 1;2;3;4;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30

9

Lihat jawaban (2)