Square root
VBT
Calculator
magnet

Hằng P

16 tháng 1 2020 12:38

câu hỏi

tìm số tự nhiên sao cho 3n+4 thuộc bc(5,n-1)


1

1


T. Hữu

21 tháng 1 2020 07:40

Chào Hằng Phan 3n+4 vừa là bội của 5 vừa là bội của n-1 ta xét 3n+4 là bội của n-1, ta có: 3n - 3 + 7 là bội của n-1. Mà 3n - 3 chia hết cho n-1 nên 7 phải chia hết cho n-1 Nghĩa là n-1 là ước của 7. Ta có hai trường hợp: Trường hợp 1: n-1 = 1 n = 2 Trường hợp 2: n-1 = 7 n = 8 Giờ ta xét 3n+4 là bội của 5, ta thấy chỉ có trường hợp 1 cho ta kết quả hợp lý. Từ đó ta có thể suy ra n = 2 là số tự nhiên cần tìm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các số sau đây số nào là số nguyên tố số nào là hợp số : 1;2;3;4;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30

9

Lihat jawaban (2)