Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly K

12 tháng 1 2023 02:03

câu hỏi

tìm số tự nhiên nhỏ nhất , khi chia số đó 5;6;7;8 được số dư lần lượt là 1 ;2 ;3 ;4

tìm số tự nhiên nhỏ nhất , khi chia số đó 5;6;7;8 được số dư lần lượt là 1 ;2 ;3 ;4 


3

1


Ngô B

12 tháng 1 2023 07:40

<p>Gọi số tự nhiên nhỏ nhất là a.</p><p>Vì a khi chia 5 dư 1 ⇒ a+ 4 &nbsp;⋮ 5 (1)</p><p>Vì a khi chia 6 dư 2 ⇒ a+ 4 &nbsp;⋮ 6 (2)</p><p>Vì a khi chia 7 dư 3 ⇒ a+ 4 &nbsp;⋮ 7 (3)</p><p>Vì a khi chia 8 dư 4 ⇒ a+ 4 &nbsp;⋮ 8 (4)</p><p>Từ (1) ; (2) ; (3) ; (4) ⇒ a+4 = BCNN(5;6;7;8)</p><p>Ta có:</p><p>5=5</p><p>6=2.3</p><p>7=7</p><p>8=2³</p><p>⇒BCNN(5;6;7;8)= 5.2³.3.7=840</p><p>⇒a=836</p>

Gọi số tự nhiên nhỏ nhất là a.

Vì a khi chia 5 dư 1 ⇒ a+ 4  ⋮ 5 (1)

Vì a khi chia 6 dư 2 ⇒ a+ 4  ⋮ 6 (2)

Vì a khi chia 7 dư 3 ⇒ a+ 4  ⋮ 7 (3)

Vì a khi chia 8 dư 4 ⇒ a+ 4  ⋮ 8 (4)

Từ (1) ; (2) ; (3) ; (4) ⇒ a+4 = BCNN(5;6;7;8)

Ta có:

5=5

6=2.3

7=7

8=2³

⇒BCNN(5;6;7;8)= 5.2³.3.7=840

⇒a=836

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

7

Được xác nhận