Square root
VBT
Calculator
magnet

Đức N

25 tháng 12 2022 12:06

câu hỏi

tìm số tự nhiên n thỏa mãn : 4n -1 chia hết n - 1

tìm số tự nhiên n thỏa mãn : 4n -1 chia hết n - 1


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

28 tháng 12 2022 13:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đức N,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>4n -1 = 4(n-1) + 3&nbsp;</p><p>Để 4n -1 chia hết cho n - 1 thì 3 chia hết cho n -1</p><p>=&gt; n -1 ∈ Ư(3) = {-3, -1, 1, 3}</p><p>=&gt; n ∈ { -2, 0, 2, 4}</p><p>n là số tự nhiên nên n ∈ { 0, 2, 4}</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Đức N, 
Bài giải chi tiết:
4n -1 = 4(n-1) + 3 

Để 4n -1 chia hết cho n - 1 thì 3 chia hết cho n -1

=> n -1 ∈ Ư(3) = {-3, -1, 1, 3}

=> n ∈ { -2, 0, 2, 4}

n là số tự nhiên nên n ∈ { 0, 2, 4}


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: b)

2

Được xác nhận