Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

10 tháng 10 2022 03:55

câu hỏi

Tìm số tự nhiên n biết: n+7⋮n


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 05:00

Được xác nhận

<p>Xin chào Kiên N.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Ta có n+7⋮ n</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=&gt; &nbsp; 7⋮ n</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=&gt;n∈Ư(7)={1;7}</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=&gt;n∈{1;7}</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào Kiên N.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6 

Lời giải chi tiết:

Ta có n+7⋮ n

       =>   7⋮ n

       =>n∈Ư(7)={1;7}

       =>n∈{1;7}

 

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận