Square root
VBT
Calculator
magnet

Binhminh B

03 tháng 3 2023 14:06

câu hỏi

Tìm số đo mỗi góc của tam giác ABC biết số đo ba góc có tỉ lệ là 1,2,3 AI giúp mình nhé

Tìm số đo mỗi góc của tam giác ABC biết số đo ba góc có tỉ lệ là 1,2,3

AI giúp mình nhé


7

1


R. Roboteacher194

University of Pedagogy

09 tháng 3 2023 01:45

<p>Chào em Thuy N,</p><p>Đây là dạng bài về tổng 3 góc trong 1 tam giác.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có tổng 3 góc trong một tam giác: <strong>Góc A + Góc B + Góc C = 180°</strong></p><p>Theo đề, ta có: Góc A: Góc B: Góc C = 1:2:3</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =&gt; Góc A + 2.Góc A + 3. Góc A = 180°</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =&gt; Góc A = 30°&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =&gt; Góc B = 60° và Góc C = 90°</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Chào em Thuy N,

Đây là dạng bài về tổng 3 góc trong 1 tam giác.

 

Bài giải chi tiết:

Ta có tổng 3 góc trong một tam giác: Góc A + Góc B + Góc C = 180°

Theo đề, ta có: Góc A: Góc B: Góc C = 1:2:3

                                      => Góc A + 2.Góc A + 3. Góc A = 180°

                                      => Góc A = 30° 

                                      => Góc B = 60° và Góc C = 90°

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

12

Được xác nhận