Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

14 tháng 1 2022 13:38

câu hỏi

Tìm sô nguyên sao cho 3n + 13 chia hết chọn + 4


4

1


Nguyễn Đ

14 tháng 1 2022 13:39

Cần gợi ý ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận