Square root
VBT
Calculator
magnet

Moon M

01 tháng 5 2023 07:01

câu hỏi

Tìm số nguyên n sao cho (3n+24)⋮(n−4).

Tìm số nguyên n sao cho (3n+24)⋮(n−4).


5

1


Ngọc N

01 tháng 5 2023 07:58

<p>(3n+24)⋮(n−4)</p><p>=&gt;3(n-4)36⋮(n-4)</p><p>=&gt;36⋮(n-4)(vì n-4⋮n-4 nên 3(n-4)⋮(n-4)</p><p>=&gt;(n-4) ∈Ư(36)={±1; &nbsp; ±36; &nbsp;±2; &nbsp;±18; &nbsp;±3; &nbsp; ±12; &nbsp; ± 4; &nbsp; ±9; &nbsp; &nbsp;±6</p><p>Ta có bảng sau:</p><h2>&nbsp;</h2><p>&nbsp;</p>

(3n+24)⋮(n−4)

=>3(n-4)36⋮(n-4)

=>36⋮(n-4)(vì n-4⋮n-4 nên 3(n-4)⋮(n-4)

=>(n-4) ∈Ư(36)={±1;   ±36;  ±2;  ±18;  ±3;   ±12;   ± 4;   ±9;    ±6

Ta có bảng sau:

 

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)

Cho hai tập hợp A={x∈R∣−3

1

Được xác nhận