Square root
VBT
Calculator
magnet

Châu V

17 tháng 12 2019 03:29

câu hỏi

tìm số hạng chứ x^22. trong khai triển (1 ___ +x)^24 x^2


2

1


Nhi N

20 tháng 12 2019 14:03

khai triển biểu thức ta được: (24Ck) *(1/x^2)^(24-k) *x^k. <==>(24Ck) *1^(24-k) *x^(-48+k). số hạng chứa x^22 <==> -48 + k =22 ==> k= 70 vậy số hạng chứa x^22 là 24C70*1^(24-70)*x^22.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai giúp mk tính đạo hàm của hàm số y= sin^2(cos^2(tanx)) với ạ

2

Được xác nhận