Square root
VBT
Calculator
magnet

Tra M

29 tháng 6 2023 15:31

câu hỏi

tìm số có ba chữ số sao cho nếu đem số đó cộng 11 rồi chia cho 7 thì dư 4 nếu đem số đó cộng với 12 rồi chia cho 9 thì dư 3 và nếu đem số đó cộng với 13 thì chia hết cho 11 dư 2

tìm số có ba chữ số sao cho nếu đem số đó cộng 11 rồi chia cho 7 thì dư 4 nếu đem số đó cộng với 12 rồi chia cho 9 thì dư 3 và nếu đem số đó cộng với 13 thì chia hết cho 11 dư 2


12

1


Nhi_sạt_boi N

29 tháng 6 2023 15:35

<p>Vnmg</p>

Vnmg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

42

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

3

Được xác nhận