Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

05 tháng 1 2020 06:35

câu hỏi

tìm nghiệm của phương trình : x^2+8=Xy+6x-5y


0

1


L. Cô

06 tháng 1 2020 10:15

Phương trình tương đương x^2-6x+8=y(x-5) <=> y=(x^2-6x+8):(x-5) (Điều kiện x-5#0) Vậy pt có vô số nghiệm, nghiệm tổng quát là {(x;(x^2-6x+8):(x-5) /x#5}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm đa thức dư khi chia đa thức f(x)=x^50+x^49+x^48+...+x^2+x+1 cho đa thức x^2-1

4

Lihat jawaban (1)