Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

27 tháng 12 2019 13:14

câu hỏi

tìm n € X để 2n^2+7n-2 chia hết cho 2n-1


4

1


T. Cô

02 tháng 1 2020 09:21

Em thực hiện phép chia đa thức một biến đã sẮp xếp. Kết quả được viết lại như sau: thương +( dư/số chia) Chú ý viết dưới dạng phân thức nhé em. Ta được: n+4 +(2/2n-1) Để phép chia là phép chia hết thì “dư” sẽ phải chia hết cho “số chia” Tức là trong bài này: 2 chia hết cho 2n-1. Tức là 2n-1 là ước của 2. Ước của 2 là : cộng trừ 1, cộng trừ 2. Ta thu được : n=0; 1; 3/2; -1/2.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy làm phép tính về trừ hai phân thức tôi chưa hiểu lắm

8

Lihat jawaban (1)