Square root
VBT
Calculator
magnet

Thẩm N

13 tháng 9 2023 14:12

câu hỏi

Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 4 vào bên trái số đó, ta được một số gấp 9 lần số phải tìm.

Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 4 vào bên trái số đó, ta được một số gấp 9 lần số phải tìm.


15

2


Linh L

14 tháng 9 2023 14:00

<p>Gọi số cần tìm là : ab</p><p>Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái ta được số mới là : 4ab</p><p>Ta có : ab x 9 = 4ab</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ab x 9 = 400 + ab ( Bỏ ab cả vế )</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ab x 8 = 400</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;ab &nbsp;= 400 : 8</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ab &nbsp;= 50</p><p>Vậy số cần tìm là : 50</p><p>Thử lại : 50 x 9 = 450 ( đ )</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số : 50</p>

Gọi số cần tìm là : ab

Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái ta được số mới là : 4ab

Ta có : ab x 9 = 4ab

           ab x 9 = 400 + ab ( Bỏ ab cả vế )

           ab x 8 = 400

                ab  = 400 : 8

                ab  = 50

Vậy số cần tìm là : 50

Thử lại : 50 x 9 = 450 ( đ )

        Đáp số : 50

Dương C

14 tháng 9 2023 20:23

<p>Gọi số cần tìm là: a,b</p><p>Nếu ta viết thêm chữ số 4 vào bên trái ta được số mới là: 4ab</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ta có: ab × 9 = 4ab</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ab × 9 = 400 + ab (bỏ ab cả vế)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ab × 8 = 400:8</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ab = 50</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Vậy số cần tìm là: 50</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số: 50</p><p>&nbsp;</p>

Gọi số cần tìm là: a,b

Nếu ta viết thêm chữ số 4 vào bên trái ta được số mới là: 4ab

      Ta có: ab × 9 = 4ab

                  ab × 9 = 400 + ab (bỏ ab cả vế)

                  ab × 8 = 400:8

                          ab = 50

           Vậy số cần tìm là: 50

                            Đáp số: 50

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 50 m, chiều rộng là 15m.Người ta làm 1 lối đi xung quanh có bề rộng đường đi là 2m. Phần còn lại để trồng tỉa bắp. Biết 1g bắp giống gieo được 100m 2 đất. Hỏi phải mua bao nhiêu g bắp giống để gieo hết mảnh vườn trên?

33

Được xác nhận