Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

20 tháng 10 2022 11:31

câu hỏi

Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 35 rồi cộng với 12,8 được kết quả là 100


1

1


Isalie L

20 tháng 10 2022 12:40

100-12,8x35=3052

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

800:80=

6

Lihat jawaban (2)