Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

04 tháng 4 2020 04:11

câu hỏi

tìm lỗi sai cho câu này ạ 1. The waiter whom served us yesterday was polite and Friendly 2. she was the first woman was elected to parliament


7

1


Dung N

06 tháng 4 2020 02:00

1. sai ở chỗ whom. phải chuyển thành who vì who mới đóng chức năng thay thế cho danh từ ( the waiter) chỉ người đóng chức năng làm chủ ngữ. 2 . sai ở was elected vì đây là câu lược bỏ ĐTQH. trước đó là the first women thì phía sau phải là to V nên đc chuyển lại là " to be elected"

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

write a paragraph of 130 - 150 words about the ways to help people keep fit and stay healthy. * Here are some suggestions: - do exercise regularly - practise meditation and yoga every day - have healthy diet - don't stay up late

24

Được xác nhận