Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

11 tháng 12 2020 05:08

câu hỏi

tìm hàm số y=(m-2)x+m cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3


8

2


T. Hữu

11 tháng 12 2020 11:06

điểm thuộc trung tung có tung độ là 3 có tọa độ là (0;3) nên ta có: 3 = (m-2) . 0 + m 3 = m Vậy m = 3 thì thỏa YCDB.

Nguyễn T

10 tháng 1 2021 07:56

hàm số y = ( m - 2 )x + m cắt trục tung tại điểm có tungđộ bằng 3 => m = 3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho (O;R). Từ điểm P ở bên ngoài đường tròn vẽ tiếp tuyến PT và cát tuyến PAB với (O). Chứng minh: PT^2 = PA.PB = PO^2 - R^2

10

Được xác nhận

cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn.lấy D thuộc cung BC không chứa A .Chứng minh góc ADC =góc ACB

5

Lihat jawaban (1)