Square root
VBT
Calculator
magnet

Đạt Đ

25 tháng 1 2023 14:00

câu hỏi

tìm gtnn của biểu thức A=|x-2|+|x-6|+5

tìm gtnn của biểu thức A=|x-2|+|x-6|+5


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

30 tháng 1 2023 12:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đạt Đ,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: A<sub>min</sub> = 9<br>Bài giải chi tiết:<br>A=|x-2|+|x-6|+5&nbsp;</p><p>A=|x-2|+|6-x|+5 ≥ |x-2+6-x| + 5 = 9</p><p>=&gt; A<sub>min</sub> = 9&nbsp;</p><p>Dấu "=" xảy ra khi x-2 = 6-x =&gt; x = 4</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Đạt Đ, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: Amin = 9
Bài giải chi tiết:
A=|x-2|+|x-6|+5 

A=|x-2|+|6-x|+5 ≥ |x-2+6-x| + 5 = 9

=> Amin = 9 

Dấu "=" xảy ra khi x-2 = 6-x => x = 4


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 24. Biết rằng 1^(2)+2^(2)+3^(2)+…+10^(2)=385, Tính nhanh đurợe tống: S=2^(2)+4^(2)+6^(2)+…+20^(2)

0

Được xác nhận