Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhu Q

17 tháng 11 2019 11:23

câu hỏi

tìm giá trị sin.cos biết sin =3cos


0

1


Anh T

18 tháng 11 2019 14:19

3cos2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn có thể giúp tôi giải được bài tập toán được không? 1/ 3x - 2y = 4 2x + y =5 2/ 4x - 2y = 3 6x - 3y = 5 3/ 2x + 3y = 5 4x + 6y = 10 4/ 3x - 4y +2 = 0 5x + 2y = 14 5/ 2x + 5y = 3 3x - 2y = 14 6/ 4x - 6y = 9 10x - 15y = 18

33

Lihat jawaban (4)