Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

08 tháng 9 2022 10:26

câu hỏi

Tìm giá trị nho nhất cùa các biểu thức sau: c) D=|x+1/3|+|x+1/4|;

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 13:42

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 2, lớp 7<br>Bài giải chi tiết:<br>D=|x+1/3|+|x+1/4|<br>= |-x-1/3|+|x+1/4|<br>&gt;= |x+1/4-x-1/3|<br>=1/12<br>Min D = 1/12&nbsp;<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương 2, lớp 7
Bài giải chi tiết:
D=|x+1/3|+|x+1/4|
= |-x-1/3|+|x+1/4|
>= |x+1/4-x-1/3|
=1/12
Min D = 1/12 
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận