Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư T

26 tháng 10 2022 13:52

câu hỏi

Tìm ƯCLN và BCNN của các số 12; 24; 30 Giúp emm với ạaaa


22

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 13:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thư T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 2</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>12=2<sup>2</sup>.3</p><p>24=2<sup>3</sup>.3</p><p>30=2.3.5</p><p>UCLN(12;24;30)=2.3=6</p><p>BCNN(12;24;30)=2<sup>3</sup>.3.5=120</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thư T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 2

Câu trả lời chi tiết như sau:

12=22.3

24=23.3

30=2.3.5

UCLN(12;24;30)=2.3=6

BCNN(12;24;30)=23.3.5=120

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 13:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thư T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 7.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có: 12=2<sup>2</sup>.3&nbsp;</p><p>24=2<sup>3</sup>⋅3</p><p>30=2⋅3⋅5</p><p>Do đó: ƯCLN(12; 24; 30)=2⋅3=6</p><p>và BCNN(12; 24; 30)=2<sup>3</sup>⋅3⋅5=120<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thư T,
Đây là một bài thuộc Toán 7.
Bài giải chi tiết:

Ta có: 12=22.3 

24=23⋅3

30=2⋅3⋅5

Do đó: ƯCLN(12; 24; 30)=2⋅3=6

và BCNN(12; 24; 30)=23⋅3⋅5=120
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Chứng minh biểu thức sau luô dương với mọi giá tri của biến a/ A=x^(2)−4x+7

1

Được xác nhận