Square root
VBT
Calculator
magnet

Hân G

26 tháng 10 2022 13:07

câu hỏi

tìm ƯCLN rồi tìm ƯC của 48 và 60 104 và 182


16

2

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 13:18

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: - 48 và 60 48 = 2^4 . 3 60 = 2^2 . 5 . 3 ƯCLN(48,60) = 2^2 . 3 = 12 . ƯC(48,60) = Ư(12) = { 1;2;3;6;12 } - 104 và 182 . 104 = 2^3 . 13 182 = 2 . 7 .13 ƯCLN(104,182) = 2 . 13 = 26 . ƯC(104,182) = Ư(26) = { 1;2;13;26 } Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Hân G

27 tháng 10 2022 06:32

em cảm ơn

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 13:34

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hân G,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>60=2² × 3 × 5</p><p>48=2<sup>4</sup> × 3</p><p>→ ƯCLN ( 60;48) = 2 × 3 =6</p><p>⇒ ƯC ( 60;48) = Ư ( 6 ) = { 1;2;3;6}</p><p>b)</p><p>104= 2³ × 13</p><p>182=2 × 7 × 13</p><p>→ ƯCLN ( 104;182) = 2 × 13 = 26</p><p>⇒ ƯC ( 104;182) = Ư ( 26 ) = { 1;2;13;26 }<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hân G,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

60=2² × 3 × 5

48=24 × 3

→ ƯCLN ( 60;48) = 2 × 3 =6

⇒ ƯC ( 60;48) = Ư ( 6 ) = { 1;2;3;6}

b)

104= 2³ × 13

182=2 × 7 × 13

→ ƯCLN ( 104;182) = 2 × 13 = 26

⇒ ƯC ( 104;182) = Ư ( 26 ) = { 1;2;13;26 }
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Hân G

27 tháng 10 2022 06:31

em cảm ơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển các biểu thức sau (dưa vào hằng đẳng thức ) (5x+3yz)^(2)=

0

Được xác nhận