Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 9 2022 15:36

câu hỏi

Tìm C_((R))(A∪B) biết A={x∈Z/−2≤x≤4};B={x∈N/x:2 và x≤9};C={x∈R/|x|≤2}


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

25 tháng 9 2022 17:27

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10, Bài Tập hợp</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>=&gt;A=[-2;4]; B={0;1/2;1;3/2;2;5/2;3;7/2;4;9/2}; C=[-2;2]</p><p>=&gt;A∪B=[-2;4]∪{9/2}</p><p>=&gt;C<sub>R</sub>(A∪B)=R\(A∪B)=(-∞;-2)∪(4;+∞)\{9/2}</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10, Bài Tập hợp

Bài giải chi tiết 

=>A=[-2;4]; B={0;1/2;1;3/2;2;5/2;3;7/2;4;9/2}; C=[-2;2]

=>A∪B=[-2;4]∪{9/2}

=>CR(A∪B)=R\(A∪B)=(-∞;-2)∪(4;+∞)\{9/2}

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm tập hợp H các số tự nhiên chẵn bé hơn hoặc bằng 20

6

Được xác nhận