Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

04 tháng 11 2019 16:01

câu hỏi

tìm các số x,y,z biết x/9=y/3=z/8 và x-y+z=56


1

1


Nguyễn V

05 tháng 11 2019 00:26

Gọi các số cần tìm lần lượt là x,y,z Ta có : x/9=y/3=z/8 và x-y+z = 56 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau x/9=y/3=z/8=x-y+z/9-3+8=56/14=4 x/9=4=>x=9×4=36 y/3=4=>y=3×4=12 z/8=4=>z=8×4=32 vậy các số cần tìm lần lượt là 36,12,32

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính h) (−1/2)^(2):1/4−2(−1/2)^(2)

2

Được xác nhận