Square root
VBT
Calculator
magnet

Cherry C

17 tháng 11 2019 01:09

câu hỏi

tìm các chữ số a và b . Sao cho a - b = 4 và 87ab chia hết cho 9


1

2


Huy T

17 tháng 11 2019 06:39

số chia hết cho 9 là những số ,có tất cả các chữ số cộng lại chia hết cho 9 , số đó chia hết cho 9 87ab tức là : 8+7+a+b 8+7 =15 +a+b ta xét xem : số 27 chia hết cho 9 27-15=12 12= 6+6 ( 6-6=0) loại 12= 9+3 (9-3=6) loại 12= 8+4 (8-4=4) giữ lại 12= 7+5 ( 7-5=2) loại a>b , vậy a= 8 , b= 4 số cần tìm là : 8784

Cherry C

17 tháng 11 2019 10:28

cảm ơn nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

-2x-(x-17)=34-(-x+25)

0

Lihat jawaban (1)