Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

30 tháng 10 2022 02:22

câu hỏi

Tìm đa thức M phù hợp trong đẳng thức sau:

Tìm đa thức M phù hợp trong đẳng thức sau: 

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Đỗ&nbsp;T&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương đa thức</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Đỗ T    

 Đây là một bài tập thuộc Chương đa thức

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: c) 5x+3⋅(10−x)+2x=46

0

Được xác nhận