Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễ...h

21 tháng 1 2021 10:19

câu hỏi

tìm đa thức dư khi chia đa thức f(x)=x^50+x^49+x^48+...+x^2+x+1 cho đa thức x^2-1


4

1


G. EL

22 tháng 1 2021 09:07

Vì đa thức chia là đa thức bậc hai nên đa thức dư là bậc 1 Gọi dư là ax+b Đặt đa thức bị chia là F(x); thương là Q(x). Có: F(x)=(x^2-1)Q(x) + (ax+b) Với x=1 ta có: 51=a+b (1) Với x=-1 ta có: 1= -a+b (2) giả hệ (1)(2) tìm được a và b. từ đó kết luận đa thức dư

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2 phần căn x trừ 3 bằng 4

6

Lihat jawaban (1)