Square root
VBT
Calculator
magnet

Han N

07 tháng 3 2023 12:51

câu hỏi

Tìm 5 phân số có mẫu là 5 lớp hơn 1/5 lớn hơn hỗn số 1 2/5

Tìm 5 phân số có mẫu là 5 lớp hơn 1/5 lớn hơn hỗn số 1 2/5


4

1


Minh T

07 tháng 3 2023 14:45

<p>Các phân số là 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5</p>

Các phân số là 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận