Square root
VBT
Calculator
magnet

Phượng N

31 tháng 5 2020 14:23

câu hỏi

tìm 3 ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt


1

1


Lam H

10 tháng 12 2020 07:01

1 trời mưa cột điện dẫn 2 sắt đan điện khi trời có sấm 3 siệt cá chết vì điện dẫn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 ô tô chuyển động đều từ A đến B dài 15km trong thời gian 20min. a) Tính tốc độ của ô tô b) Đến B, ô tô dừng lại nghỉ 10min rồi tiếp tục chuyển động đến C với tốc độ 10m/s trong thời gian 30min. Tính quãng đường của ô tô đi từ B đến C. c) Tốc độ của ô tô trong suốt thời gian đi từ A đến C ?

8

Lihat jawaban (2)

công cơ học là gì hãy viết công thức của công cơ học

21

Được xác nhận