Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

20 tháng 9 2022 17:23

câu hỏi

Tìm 1 số biết 3/11 của số đó là 24/9


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 18:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Gọi số cần tìm là x&nbsp;</p><p>3/11.x=24/9</p><p>⇔ x=88/9</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,
Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số.
Bài giải chi tiết:

Gọi số cần tìm là x 

3/11.x=24/9

⇔ x=88/9

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí (nếu có thể) b) (1/3−1/5+1/10)/(6/3−6/5+3/5)+5/6

2

Được xác nhận