Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

27 tháng 2 2023 11:29

câu hỏi

Tại sao lại ko có kết quả

Tại sao lại ko có kết quả

 

alt
alt

5

1


_ T

27 tháng 2 2023 14:08

<p>8,625×(-9)= -621/8</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = -77,625</p>

8,625×(-9)= -621/8

                  = -77,625

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận