Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh T

12 tháng 4 2020 11:50

câu hỏi

từ cuộn dây dài 205m, người ta cắt đi 9 đoạn dây bằng nhau, mỗi đoạn dài 15m hỏi cuộn dây còn lại bao nhiêu m


0

2


Ash A

13 tháng 4 2020 12:15

Số m 9 đoạn dây dài là: 15×9=135(m) Số m cuộn dây còn lại là: 205-135=70(m) Đáp số:70 m Đáp số:

Phan P

13 tháng 4 2020 11:12

Bài giải : Tổng độ dài 9 đoạn dây mà người ta cắt là: 15× 9= 135(m) Cuộn dây còn lại dài số m là 205 -135 =70(m) Đáp số :70 m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123456789 - 12345678 bằng ?😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 😁

27

Lihat jawaban (8)