Square root
VBT
Calculator
magnet

Quan N

30 tháng 12 2019 10:02

câu hỏi

từ Clo điều chế AgCl


1

2


Nguyễn H

31 tháng 12 2019 13:58

Cl2 + Fe---->FeCl3 FeCL3 + AgNO3----> AgCl +...

P. Liên

02 tháng 1 2020 09:04

Chào bạn Quan, Cl2 + H2 -> 2HCl HCl + AgNO3 -> AgCl + HNO3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khi thủy phân hoàn toàn 65 gam một peptit X thu được 22,25 gam alanin và 56,25 gam glyxin. X là: A. Đipeptit B. Tripeptit C. Tetrapeptit D. Pentapeptit

4

Được xác nhận