Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi T

08 tháng 2 2020 07:15

câu hỏi

tích phân từ 0 đến 2 của 2/(2x+1)


1

2

Được xác nhận

Kim V

11 tháng 2 2020 02:14

Được xác nhận

ln5

Hongtran H

08 tháng 2 2020 14:01

ln(5)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thể tích khối lập phương bằng 8a^3. Khi đó cạnh của khối lập phương bằng 2a làm sao biết được bằng 2a vậy ạ

4

Được xác nhận

tìm tâm và bán kính của các mặt cầu có phương trình: a) x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 2y + 1 = 0 b) 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 6x + 8y + 15z - 3 = 0

2

Lihat jawaban (1)