Square root
VBT
Calculator
magnet

Gaming N

25 tháng 10 2022 08:33

câu hỏi

tích có 210 ước

tích có 210 ước

 


9

1


Thiên Â

25 tháng 10 2022 09:03

<p>Ư(210)= 1;2;3;5;7;10;14;15;21;30;42;70;105;210</p>

Ư(210)= 1;2;3;5;7;10;14;15;21;30;42;70;105;210

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một số được chia thành 3 phần lần lượt tỉ lệ với 5:4:3 Tìm mỗi phần biết rằng tổng ba phần bằng 240

3

Được xác nhận

cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x) = 2x(x-2) (x+3) ^5 số điểm cực trị của hàm số đã cho là

7

Lihat jawaban (1)