Square root
VBT
Calculator
magnet

Van N

15 tháng 10 2022 22:47

câu hỏi

Supply the correct form of the word in the brackets. 1. The whole town is in ______mood. (festival)


33

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 23:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Van N,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về word form.&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>- The whole town is in<strong> festive</strong> mood.&nbsp;</p><p>(Tính từ festive bổ nghĩa cho danh từ mood)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Van N, 

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về word form. 

Bài giải chi tiết: 

- The whole town is in festive mood. 

(Tính từ festive bổ nghĩa cho danh từ mood)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 15:01

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Van N,&nbsp;</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 8</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:&nbsp;</strong></p><p><strong>The whole town is in festive mood.&nbsp;</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Van N, 

Đây là một bài tập môn Anh 8

Bài giải chi tiết: 

The whole town is in festive mood. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

choose a suitable word from the bo to put in each blank to finish the passage

7

Lihat jawaban (1)