Square root
VBT
Calculator
magnet

Phuc N

14 tháng 10 2022 14:18

câu hỏi

sos mn giải gấp giúp e vs

alt

2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 14:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phuc N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 10.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>S = sin<sup>2</sup>1° + sin<sup>2</sup>2° + sin<sup>2</sup>3° + ... + sin<sup>2</sup>88°+ sin<sup>2</sup>89°<br>Có: sina = cosb =&gt; sin<sup>2</sup>a = cos<sup>2</sup>b<br>S = sin<sup>2</sup>1° + sin<sup>2</sup>2° + sin<sup>2</sup>3°+ ... + cos<sup>2</sup>3° + cos<sup>2</sup>2° + cos<sup>2</sup>1°<br>S = (sin<sup>2</sup>1°+cos<sup>2</sup>1°) + (sin<sup>2</sup>2°+cos<sup>2</sup>2°) + (sin<sup>2</sup>3°+cos<sup>2</sup>3°) + ... + sin<sup>2</sup>45°<br>S = 1+1+...+1+sin<sup>2</sup>45° (44 số 1)<br>S = 44 + sin<sup>2</sup>45°<br>S = 44 + (√2/2)<sup>2</sup><br>S = 44,5<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phuc N,
Đây là một bài thuộc Toán 10.

Bài giải chi tiết:

S = sin21° + sin22° + sin23° + ... + sin288°+ sin289°
Có: sina = cosb => sin2a = cos2b
S = sin21° + sin22° + sin23°+ ... + cos23° + cos22° + cos2
S = (sin21°+cos21°) + (sin22°+cos22°) + (sin23°+cos23°) + ... + sin245°
S = 1+1+...+1+sin245° (44 số 1)
S = 44 + sin245°
S = 44 + (√2/2)2
S = 44,5
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 14:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em,<br>Đây là một bài thuộc Toán, lớp10</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>S = sin<sup>2</sup>1° + sin<sup>2</sup>2° + sin<sup>2</sup>3° + ... + sin<sup>2</sup>88°+ sin<sup>2</sup>89°<br>Ta có: sina = cosb =&gt; sin<sup>2</sup>a = cos<sup>2</sup>b<br>S = sin<sup>2</sup>1° + sin<sup>2</sup>2° + sin<sup>2</sup>3°+ ... + cos<sup>2</sup>3° + cos<sup>2</sup>2° + cos<sup>2</sup>1°<br>S = (sin<sup>2</sup>1°+cos<sup>2</sup>1°) + (sin<sup>2</sup>2°+cos<sup>2</sup>2°) + (sin<sup>2</sup>3°+cos<sup>2</sup>3°) + ... + sin<sup>2</sup>45°<br>S = 1+1+...+1+sin<sup>2</sup>45°<br>S = 44 + sin<sup>2</sup>45°<br>S = 44 + (√2/2)<sup>2</sup><br>S = 44,5<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em,
Đây là một bài thuộc Toán, lớp10

Bài giải chi tiết:

S = sin21° + sin22° + sin23° + ... + sin288°+ sin289°
Ta có: sina = cosb => sin2a = cos2b
S = sin21° + sin22° + sin23°+ ... + cos23° + cos22° + cos2
S = (sin21°+cos21°) + (sin22°+cos22°) + (sin23°+cos23°) + ... + sin245°
S = 1+1+...+1+sin245°
S = 44 + sin245°
S = 44 + (√2/2)2
S = 44,5
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận