Square root
VBT
Calculator
magnet

Châu M

29 tháng 1 2023 12:17

câu hỏi

sos hãy cứu tôi

alt

5

1


Kim N

29 tháng 1 2023 14:35

<p>3+3¹⁷:3¹⁵-22</p><p>=3+3²-22</p><p>=3+9-22</p><p>=12-22</p><p>=-(22-12)</p><p>=-10.</p>

3+3¹⁷:3¹⁵-22

=3+3²-22

=3+9-22

=12-22

=-(22-12)

=-10.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận