Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

05 tháng 10 2022 08:11

câu hỏi

So sánh hai lũy thừa: 2^(40) và 4^(21)


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 08:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương số tự nhiên</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>4<sup>21</sup>=(2<sup>2</sup>)<sup>21</sup>=2<sup>42</sup> &gt;2<sup>40</sup></p><p>Vậy 2<sup>40</sup> &lt; 4<sup>21</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương số tự nhiên

Lời giải chi tiết như sau:

421=(22)21=242 >240

Vậy 240 < 421

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 08:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên,Bài 5: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên<br>Bài giải chi tiết: Có 4<sup>21</sup>=(2<sup>2</sup>)<sup>21</sup>=2<sup>42</sup></p><p>Có 42&gt;40=&gt;2<sup>42</sup>&gt;2<sup>40</sup></p><p>=&gt;4<sup>21</sup>&gt;2<sup>40</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên,Bài 5: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
Bài giải chi tiết: Có 421=(22)21=242

Có 42>40=>242>240

=>421>240
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận