Square root
VBT
Calculator
magnet

Hòa M

03 tháng 12 2019 09:49

câu hỏi

so sánh dòng điện trong 3 môi trường (kim lọai chất điện phân chất khí


0

1


Nami N

04 tháng 1 2020 16:44

Kim loại -hạt tải điện là electron Chất điện phân -hạt tải điện là ion dương, ion âm Chất khí -hạt tải điện là electron, ion dg, ion âm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một vật dđđh theo dọc trục Ox với phương trình x= 8cos(πt - π/3) (cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ điểm có li độ x = -4√3 cm theo chiều dương đến điểm có li độ x= 4 cm theo chiều âm là?

3

Được xác nhận

Câu 1 : A.Có 2 vật kích thước nhỏ , nhiễm điện đẩy nhau . Các điện tích trên mỗi vật có dấu như thế nào ? B.Có 4 vật A,B,C,D kích thước nhỏ , nhiễm điện .Biết rằng vật A hút vật B nhưng đẩy vật C .Vật C hít vật D . Hỏi vật D hút hay đẩy vật B ?

7

Lihat jawaban (2)