Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

15 tháng 10 2022 22:58

câu hỏi

So sánh b) 21^(15) và 27^(5).49^(8)


1

2

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 00:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Trang L</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, Bài 5: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên<br>Bài giải chi tiết:</p><p>21<sup>15</sup>=3<sup>15</sup>.7<sup>15</sup></p><p>27<sup>5</sup>.49<sup>8</sup>=3<sup>15</sup>.7<sup>16</sup></p><p>Có 15&lt;16=&gt;7<sup>15</sup>&lt;7<sup>16</sup>=&gt;3<sup>15</sup>.7<sup>15</sup>&lt;3<sup>15</sup>.7<sup>16</sup>=&gt;21<sup>15</sup>&lt;27<sup>5</sup>.49<sup>8</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang L
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, Bài 5: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
Bài giải chi tiết:

2115=315.715

275.498=315.716

Có 15<16=>715<716=>315.715<315.716=>2115<275.498
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 03:49

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Trang L,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Toán 6</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>21<sup>15</sup>=3<sup>15</sup>.7<sup>15</sup></p><p>27<sup>5</sup>.49<sup>8</sup>=3<sup>15</sup>.7<sup>16</sup></p><p>Vì 7<sup>15</sup>&lt;7<sup>16</sup></p><p>Nên 21<sup>15</sup>&lt;27<sup>5</sup>.49<sup>8</sup></p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Trang L,

Đây là một bài tập môn Toán 6

Bài giải chi tiết:

2115=315.715

275.498=315.716

Vì 715<716

Nên 2115<275.498

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1/2-15/17+1/2-2/17-2020/2021

2

Lihat jawaban (1)