Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô T

27 tháng 4 2023 17:13

câu hỏi

So Sánh: A = [(19^16)+1]/ [(19^17)-1] và B = [(19^15) + 1] / [(19^16) + 1]


3

1


VÕ T

28 tháng 4 2023 05:14

<p>Trong cách biểu diễn chúng này, ta có thể dễ dàng tách các ước lớn hơn khá nhiều bên dưới khỏi đại lượng chính và rút gọn như sau:</p><p>a = (19^16) / (19^17 - 1) = 19^16 / [(19^8 + 1)(19^4 + 1)(19^2 + 1)(19 + 1)(19 - 1)]</p><p>b = (19^15 + 1) / (19^16 + 1) = (19^15 + 1) / [(19^8 + 1)(19^8 - 1)(19^4 + 1)(19^2 + 1)(19 + 1)]</p><p>Khi đó, ta có thể thấy rằng b chứa một số ước lớn hơn bên dưới 19, cụ thể là (19^8 - 1), trong khi a không có chúng. Do đó, giá trị của a sẽ lớn hơn giá trị của b.</p><p>Vậy: a &gt; b</p>

Trong cách biểu diễn chúng này, ta có thể dễ dàng tách các ước lớn hơn khá nhiều bên dưới khỏi đại lượng chính và rút gọn như sau:

a = (19^16) / (19^17 - 1) = 19^16 / [(19^8 + 1)(19^4 + 1)(19^2 + 1)(19 + 1)(19 - 1)]

b = (19^15 + 1) / (19^16 + 1) = (19^15 + 1) / [(19^8 + 1)(19^8 - 1)(19^4 + 1)(19^2 + 1)(19 + 1)]

Khi đó, ta có thể thấy rằng b chứa một số ước lớn hơn bên dưới 19, cụ thể là (19^8 - 1), trong khi a không có chúng. Do đó, giá trị của a sẽ lớn hơn giá trị của b.

Vậy: a > b

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách tìm tổng của 1 bình phương

10

Được xác nhận