Square root
VBT
Calculator
magnet

Nam L

16 tháng 7 2022 03:07

câu hỏi

so sánh : 2 mũ 24 và 3 mũ 16


14

2


FAN H

16 tháng 7 2022 03:56

2^24 lớn hơn 3^16

Ngọc N

17 tháng 7 2022 01:41

???????

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)