Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen D

28 tháng 11 2019 14:28

câu hỏi

so 10^2011+8 chia het cho 9 khong ? Vi sao


2

2


T. Hữu

29 tháng 11 2019 02:27

Số 10^2011 + 8 chia hết cho 9 Vì 10^2011 + 8 = 1000...008 (2010 chữ số 0) Vậy tổng các chữ số của số trên là 1 + 0 + 0 + ... + 0 + 8 = 9 Vậy tổng các chữ số của số trên chia hết cho 9 Suy ra 10^2011 + 8 chia hết cho 9.

Nguyễn T

29 tháng 11 2019 02:24

Có vì 100....000 là 2011 chữ số 0 cộng cho 8 bằng 100...008. Mà tổng của 100...008 là bằng 9 nên chia hết cho 9

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lớp 6C có 40 HS bao gồm ba loại : giỏi ;khá ;trung bình . Số HS giỏi chiếm 1/5 số HS cả lớp ; số HS trung bình bằng 3/8 sô HS còn lại . Tính số HS mỗi loại của lớp

9

Lihat jawaban (3)