Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuận H

02 tháng 5 2021 10:59

câu hỏi

sina=1+sinx - cos2x cosx -sin2x


7

1


P. An

05 tháng 5 2021 09:54

Yêu cầu đề bài là gì em nhỉ?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập A∪B,A∩B,A∖B,C_((R))A và biểu diễn các tập đó trên trục số trong mỗi trường hợp sau: b)

3

Được xác nhận