Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

02 tháng 10 2022 15:17

câu hỏi

She waited for me. -> She

She waited for me.

-> She


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 15:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn H,&nbsp;</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 11, dạng viết lại câu</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Complete the sentences using should, must, might, can + have + V past simple</p><p>She waited for me.</p><p>-&gt; She shouldn't have waited for me.&nbsp;</p><p>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn H, 

Đây là bài tập thuộc Anh 11, dạng viết lại câu

Bài giải chi tiết :

Complete the sentences using should, must, might, can + have + V past simple

She waited for me.

-> She shouldn't have waited for me. 

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

2

Được xác nhận