Square root
VBT
Calculator
magnet

Hằng Đ

23 tháng 8 2022 10:36

câu hỏi

she used to like kpop idol( keen,interested)


51

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

23 tháng 8 2022 10:48

Được xác nhận

Xin chào em Hằng Đ, Đây là một bài tập thuộc dạng viết lại câu. Bài giải chi tiết: - Ta có cấu trúc như sau: be keen on/be interested in + V-ING => She was keen on kpop idol. => She was interested in kpop idol. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I last read a book on September 20th. (since)

6

Được xác nhận