Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải N

26 tháng 3 2020 11:50

câu hỏi

she doesn't send me recent photos I wish:


0

2


Lê T

27 tháng 3 2020 08:03

I wish she sent me recent photos

Fan H

29 tháng 3 2020 08:54

i wish she were sent me recent photos

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

We can replace this ordinary 100- watt bulb. an energy -saving bulb A. of. B.with. C.for. D.abuot

3

Lihat jawaban (1)