Square root
VBT
Calculator
magnet

Lưu N

06 tháng 12 2020 06:37

câu hỏi

sau khi khảo sát chất lượng đầu năm, học sinh lớp 7B được xếp thành 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Biết số học giởi với số học sinh khá với tỉ lệ 4;5 , số học snh khá và học sinh trung bình với tỉ lệ 4;5. Tính số học sinh mỗi loại biết lớp 7B có 35 học sinh


15

3


Lưu N

06 tháng 12 2020 06:40

Chỉ giúp tôi làm bài này với

T. Hữu

07 tháng 12 2020 05:11

gọi x y z là số học sinh giỏi khá, trung bình x:y = 4:5 y:z = 4:5 x:y = 16:20 y:z = 20:25 nên x:y:z = 16:20:25 ta có x/16 = y/20 =z/25 = x+y+z/ 16+20+25 = 35/61 ... ta thấy x y z không nguyên nên 1 là đề sai hai là ta nói không có lớp học nào như vậy hết

Huy H

31 tháng 12 2020 04:16

bài này bn tự nghĩ ra à bài này cứ có cái gì sai sai ý

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận